strona główna | mapa strony | kontakt
Obr�bki blacharskie
O firmie Jak kupowa� Kontakt Logowanie FAQ
  Strona gwna
Produkty
Producenci
Ostatnio ogldane
Profile okapowe PKP flex d.2m - do gicia
x) Naronik zewntrzny - 89/4EI
Profil balkonowy D 37, dugo 2m

Profile Perfecta i systemowe produkty uzupe�niaj�ce - jak kupowa�

Jak kupowa.

Jak zamawia w sklepie www.profilebalkonowe.pl oraz www.obrobkiblacharskie.com

1. Zapoznaj si z ofert sklepu, zapoznaj si z informacjami dotyczcymi korzystania z prawa odstpienia od umowy sprzeday.

2. Wybierz produkty i dodaj do koszyka,

3. Podaj dane teleadresowe (Imi, nazwisko, nr telefonu, adres e-mai, adres zamieszkania, adres do wysyki, numer NIP) i zatwierd przesyajc koszyk do sklepu.

4. Niezwocznie po zoeniu zamówienia sklep przele do Kupujcego drog  e-mail wiadomo, e zamówienie dotaro do sklepu.

5. Jeeli zoone zamówienie bdzie zawierao wszystkie wymagane dane teleadresowe oraz zamawiany towar bdzie dostpny w sklepie nastpi zawarcie Umowy sprzeday, jeeli dane teleadresowe lub zoone zamówienie bdzie wymagao konsultacji, pracownik sklepu nawie  kontakt e-mail lub telefoniczny w celu uzgodnienia pozostaych szczegóów zamówienia.

5. Po uzgodnieniu powyszych szczegóów  i potwierdzeniu przez Sprzedawc przyjcia zamówienia nastpi zawarcie Umowy sprzeday.

 

Czas pracy.

Przyjmujemy zamówienia 24h/dob przez 7 dni w tygodniu, natomiast obsuga zamówie zoonych przez sklep internetowy odbywa si w godzinach :
poniedziaek-pitek - od 9:00 do 15:00,
sobota, niedziela - nieczynne

Regulamin sklepu.

§1.Strony transakcji

1.Stron dokonujca sprzeday produktów zawartych na stronach sklepu internetowego www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl jest waciciel: KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spóka Jawna z siedzib w Krakowie, ul. Nowosdecka 54, wpisan przez Sd Rejonowy w Krakowie, XI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS:0000099703 NIP: 679-006-53-49. Regon: 352000757.

2.Stron dokonujc zakupów w sklepie  www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl moe by penoletnia osoba posiadajca pen zdolno do czynnoci prawnych oraz osoby prawne (zwana dalej Kupujcym).

§2.Oferta sklepu

1.Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek VAT. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian.

2.Do sprzeday promocyjnej oraz wyprzeday przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówie nastpuje wedug kolejnoci wpywania potwierdzonych zamówie, a do wyczerpania si zapasów objtych tak form sprzeday.

3.Oferta sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4.Zdjcia poszczególnych produktów przedstawionych w ofercie sklepu mog róni si od wygldu rzeczywistego tych produktów co moe by wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu, indywidualnych ustawie komputera Kupujcego i nie mog by podstaw do reklamacji zamówionego towaru.

§3.Zamówienia

1.Zamówienia s przyjmowane za porednictwem sieci Internet na stronie  www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl poprzez system sprzeday sklepu.  W celu zoenia zamówienia naley wypeni formularz zamówienia.

2.Zamówienia mona skada przez ca dob we wszystkie dni w roku. Zamówienia zoone w dni powszednie po god. 15.00, w soboty i niedziele oraz wita rozpatrywane bd od najbliszego dnia roboczego sklepu.

3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupujcego danych:  Imi, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do wysyki, ewentualnie numer NIP.

4. Niezwocznie po zoeniu zamówienia sklep przele do Kupujcego drog  e-mail wiadomo, e zamówienie dotaro do sklepu. E-mail bdzie zawiera take informacje o kosztach przesyki, wysokoci ewentualnej zaliczki oraz uzgodnienia dalszych szczegóów transakcji. W miar potrzeby pracownik sklepu  nawie równie kontakt e-mail lub telefoniczny w celu uzgodnienia pozostaych szczegóów zamówienia.

5.Realizacja zamówienia nastpuje po uzgodnieniu z Kupujcym wszystkich szczegóów transakcji i potwierdzeniu przez Sprzedajcego przyjcia zamówienia. Potwierdzenie to jest jednoznaczne z akceptacj przez Kupujcego cen sprzeday, ewentualnych kosztów przesyki, terminu realizacji.

6.Zamówienie bdzie realizowane pod warunkiem, e towar jest dostpny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostpnoci czci towarów objtych zamówieniem, Kupujcy niezwocznie, nie póniej jednak ni w terminie okrelonym dla realizacji zamówienia dotyczcego danego produktu, informowany bdzie o tym drog e-mail. Kupujcy po otrzymaniu tego e-mail podejmuje decyzj o sposobie realizacji zoonego zamówienia (np. realizacja czciowa, wyduenie czasu oczekiwania, anulowanie czci zamówienia). W przypadku gdy w terminie 5 dni od wysania do Kupujcego przez sklep wiadomoci o stanie zamówienia Kupujcy nie podejmie adnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie anulowane w czci która nie moe by przez sklep zrealizowana.

7.Podane przy produktach terminy ich dostpnoci s terminami szacunkowymi. Kadorazowo pracownik sklepu przekae Kupujcemu informacj potwierdzajc lub zmieniajc czas realizacji zamówienia.

8.Termin dostpnoci okrela czas (wyraony w dniach roboczych), jakiego sklep potrzebuje na sprowadzenie zamówionego produktu. Dostpno uzaleniona jest od magazynu , w którym produkt si znajduje lub dostpnoci produktu u naszego dostawcy. Czas realizacji zamówienia wydua si o czas potrzebny na realizacj wybranej formy transportu. Jeeli przewidywany czas realizacji jest wikszy od podanego na stronie , wysyana zostanie odpowiednia informacja. Kupujcy moe wówczas podj decyzj o anulowaniu zamówienia lub akceptacji duszego terminu realizacji.

9.W przypadku produktów mao popularnych i rzadko zamawianych zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu wpaty zadatku w wysokoci 30 % jego wartoci. Produkty sprowadzane od producentów na zamówienie klienta ( dotyczy zamówie specjalnych ) i po dokonaniu wpaty zadatku , nie podlegaj zwrotowi bd wymianie na inny produkt.

10.W momencie potwierdzenia przez Kupujcego wysanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomidzy SPRZEDAJCYM a KUPUJCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.
Prawa i obowizki stron wynikajce z zawartej umowy uregulowane s w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z póniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z póniejszymi zmianami), oraz ustawie z dnia 30,05,2014 o prawach konsumenta.

11.Umowa sprzeday towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w jzyku polskim.

12.Do kadego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy towar objty zamówieniem gotowy jest do wysyki, dostawy lub odbioru przez Kupujcego.

§4. Forma patnoci,

1.Za zamówione towary Kupujcy moe zapaci wybierajc jedn z poniszych form patnoci:

a/ przelewem na konto sklepu: przesyka kurierska, odbiór osobisty, dostawa transportem sklepu,
b/ patnociami; przelewy24,                                     
c/ gotówk: przesyka kurierska za pobraniem.

2. W przypadku patnoci „przelew” wydanie towaru Kupujcemu nastpuje po uprzednim zaksigowaniu rodków finansowych na koncie Sklepu Konto:  PeKaO S.A.: 17 1240 2294 1111 0010 0525 2074.

§5.Dostawa i odbiór zamówionego towaru,

1. Po skompletowaniu zamówienia towar moe zosta wysany do Kupujcego.

2. Kupujcy moe wybra nastpujce  sposoby dostawy/odbioru towaru:

a/ odpatn usug transportow realizowan przez firm kuriersk,

b/ odpatn usug transportow realizowan przez sklep ( rejon Krakowa i okolic),

3.Koszt dostawy ustalany jest kadorazowo indywidualnie z klientem przed zoeniem zamówienia i zaleny jest od wartoci zamówienia, miejsca dostawy i asortymentu.

4.Dostawa towaru odbywa si w sposób okrelony przez nabywc w formularzu  pod podany tam adres , przy czym moe by to wycznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest moliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.

5.Termin otrzymania przesyki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

6.Kada przesyka realizowana poprzez firm spedycyjn jest ubezpieczona.

7.W momencie odbioru towaru z zamówienia Kupujcy  ma obowizek sprawdzenia przesyki w obecnoci przewonika dostarczajcego towar (równie w przypadku odbioru osobistego z magazynów) pod ktem uszkodze mechanicznych i zgodnoci dostawy z zamówieniem.

8.Jeeli przesyka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony Kupujcy ma obowizek spisa protokó reklamacyjny w obecnoci przewonika/kuriera i nie przyjmowa przesyki o czym powinien niezwocznie poinformowa Sklep Internetowy wysyajc informacj drog mailow na adres: producent@obrobkiblacharskie.com lub dzwonic na numer  +48 12 6564600. Zgoszenia uszkodze mechanicznych wniesione w innym terminie nie bd uwzgldniane. Bez spisanego protokou reklamacyjnego z przewonikiem, reklamacje zwizane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie bd rozpatrywane. Uszkodzenia i wady fabryczne s rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.

§6.Zwroty towaru i reklamacje,

1.Zgodnie z Ustaw z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny”, oraz ustaw z dnia 30,05,2014 "o prawach konsumenta" klient moe zrezygnowa z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w cigu 14 dni od dnia odebrania przesyki skadajc owiadczenie woli, piszc na adres producent@obrobkiblacharskie.com lub poczt tradycyjn na adres: KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spóka Jawna, 30-683 Kraków ul. Nowosdecka 54.

Poniej wzór formularz owiadczenia odstpienia od umowy:

(Owiadczenie to naley wypeni i wysa tylko w przypadku chci odstpienia od umowy)

a/Adresat: Kamir K.Kasprzycki,M.Radecki Spóka Jawna, 30-683 Kraków ul. Nowosdecka 54, producent@obrobkiblacharskie.com oraz  www.profilebalkonowe.pl

b/ Ja  (Imi i nazwisko Kupujcego)  niniejszym informuj o moim odstpieniu od umowy sprzeday nastpujcych rzeczy (nazwy kupionych przedmiotów i numer dokumentu sprzeday),

c/data zawarcia umowy (data), data odbioru przedmiotu (data),

b/imi i nazwisko Kupujcego,

e/adres Kupujcego,

f/data odstpienia od umowy,

g/podpis Kupujcego,

Odstpienie od umowy jest moliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi ladów uytkowania jest kompletny i nie zosta w aden sposób zniszczony, jest czysty i posiada oryginalne nieuszkodzone opakowanie. Konsument ponosi odpowiedzialno finansow za zmniejszenie wartoci rzeczy bdce wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczajcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracany towar naley odesa razem z otrzyman wraz z nim paragonem fiskalnym / faktur na koszt Kupujcego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Sklep nie przyjmuje przesyek pobraniowych i przesyek na koszt odbiorcy. Pienidze za zwracany towar zostan zwrócone w cigu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesania towaru nie podlega zwrotowi.

2. Wszystkie towary dostpne w sklepie objte s gwarancj producenta.

3.Wszelkie reklamacje dotyczce wad ukrytych towarów rozpatrywane bd zgodnie z nastpujc procedur: Kupujcy moe skada Sprzedawcy reklamacje dotyczce zawartej Umowy pod adresem producent@obrobkiblacharskie.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: KAMIR K.Kasprzycki,M.Radecki Spóka Jawna, 30-683 Kraków ul. Nowosdecka 54.

Poprawnie zoona reklamacja powinna zawiera co najmniej:

a/imi i nazwisko, adres, adres e-mail Kupujcego,

b/dat zawarcia Umowy stanowicej podstaw reklamacji,

c/przedmiot reklamacji, ze wskazaniem dania Kupujcego,

d/wszelkie okolicznoci uzasadniajce reklamacj.

Jeeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj uzupenienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedajcy zwraca si zwraca si do skadajcego reklamacj o jej uzupenienie we wskazanym zakresie.

4. Sprzedajcy rozpoznaje reklamacj w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidowej postaci. Odpowied na reklamacj wysyana jest na podany przez Kupujcego adres e-mail bd na adres poczty tradycyjnej. W przypadku uznania reklamacji za zasadn towar wadliwy moe zosta  naprawiony, wymieniony na inny – penowartociowy lub Sklep zwróci Kupujcemu równowarto ceny towaru oraz koszty dorczenia reklamowanego towaru do Sklepu do wysokoci odpowiadajcej najtaszej opcji przesyki dostpnej w danej ofercie Sklepu.

5.  Wysyka naprawionego/wymienionego gwarancyjne towaru nastpuje na koszt sklepu.

6. Ewentualne niedogodnoci przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane bd poprzez porozumienie stron.

§7.Brak prawa odstpienia od umowy:

Prawo odstpienia od umowy nie przysuguje Kupujcemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów i towarów:

a/o wiadczenie usug, jeeli przedsibiorca wykona w peni usug za wyran zgod konsumenta, który zosta poinformowany przed rozpoczciem wiadczenia, e po spenieniu wiadczenia przez przedsibiorc utraci prawo odstpienia od umowy;

b/w której cena lub wynagrodzenie zaley od waha na rynku finansowym, nad którymi przedsibiorca nie sprawuje kontroli, i które mog wystpi przed upywem terminu do odstpienia od umowy;

c/w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedug specyfikacji konsumenta lub suca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d/w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz ulegajca szybkiemu zepsuciu lub majca krótki termin przydatnoci do uycia;

e/w której przedmiotem wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecztowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mona zwróci ze wzgldu na ochron zdrowia lub ze wzgldów higienicznych, jeeli opakowanie zostao otwarte po dostarczeniu;

d/w której przedmiotem wiadczenia s rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgldu na swój charakter, zostaj nierozcznie poczone z innymi rzeczami;

e/w której konsument wyranie da, aby przedsibiorca do niego przyjecha w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeeli przedsibiorca wiadczy dodatkowo inne usugi ni te, których wykonania konsument da, lub dostarcza rzeczy inne ni czci zamienne niezbdne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstpienia od umowy przysuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usug lub rzeczy.

f/Kupujcy nie moe odstpi od umowy jeeli stwierdzona wada jest nieistotna.

§8. Moliwo skorzystania z pozasdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
Kupujcy bdcy konsumentem ma moliwo skorzystania z pozasdowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze przed Staym Polubownym Sdem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostpu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajduj si pod nastpujcym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakadce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

§9.Postanowienia kocowe

1. Informujemy, e dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „www.obrobkiblacharskie.com, s gromadzone i przetwarzane zgodnie z

Rozporzdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych. Zgromadzone dane osobowe s wykorzystywane tylko i wycznie do celów realizacji zoonych zamówie i w adnym wypadku nie bd udostpniane osobom trzecim. Kady klient naszego sklepu ma prawo do wgldu, modyfikacji oraz usunicia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

Administratorem danych jest

KAMIR K.Kasprzycki, M.Radecki Spóka Jawna
30-683 Kraków ul. Nowosdecka 54

KRS 0000099703

Regon:352000757
NIP: 679-006-53-49

Adres do kontaktu: kamir@kamir.krakow.pl

2.Wszystkie wymienione towary na stronie www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl mog by zastrzeonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje si je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzaj si z danymi katalogowymi producentów. Z powodu bardzo duej iloci produktów Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych bdów.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wczeniejszych uprzedze. Zmiany te bd publikowane na bieco na stronie sklepu. Po zmianie kady uytkownik ma obowizek zapoznania si z nowym regulaminem.

4.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

5.Sdem waciwym dla rozpatrywania sporów wynikajcych z umowy sprzeday jest sd waciwy dla siedziby sklep www.obrobkiblacharskie.com oraz
www.profilebalkonowe.pl

6.Zoenie zamówienia w sklepie www.obrobkiblacharskie.com  oraz www.profilebalkonowe.pl oznacza akceptacj warunków niniejszego regulaminu.

§10.Ochrona praw wasnoci intelektualnej.

1.Waciciel serwisów  www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl owiadcza, e w zwizku ze wiadczeniem usug udostpnia treci chronione prawem wasnoci intelektualnej, w szczególnoci materiay chronione prawem autorskim i materiay opatrzone znakami towarowymi.

2. Korzystajcy z serwisów www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl zobowizany jest przestrzega przepisów prawa wasnoci intelektualnej. W szczególnoci wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a take publiczne udostpnianie treci bez pisemnej zgody Waciciela serwisów  www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl jest zakazane, o ile nie wynika to z odrbnych umów lub bezwzgldnie obowizujcych przepisów prawa.

§11. Regulamin  wchodzi w ycie z dniem 01 luty 2011 z modyfikacj w dniu 24 grudzie 2014

 

Polityka Prywatnoci i Plików Cookies.

Polityka prywatnoci serwisu www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl.

 1.     Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatnoci okrela zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Uytkowników w zwizku z korzystaniem przez nich z usug poprzez Serwiy  www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Kamir Kazimierz Kasprzycki, Mirosw Radecki Sp.Jawna z siedzib w 30-683 Kraków Ul.Nowosdecka 54.KRS0000099703 NIP679-006-53-49 REGON 352000757

3. W trosce o bezpieczestwo powierzonych nam danych opracowalimy wewntrzne procedury i zalecenia, które maj zapobiec udostpnieniu danych osobom nieupowanionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodno z odpowiednimi aktami prawnymi - ustaw o ochronie danych osobowych, ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn, a take wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane s na podstawie zgody wyraanej przez Uytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upowaniaj Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomidzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o uytkownikach i ich zachowaniach w nastpujcy sposób:

a)     poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b)     poprzez gromadzenie plików “cookies”. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane s w celu dostarczenia usugi wiadczonej drog elektroniczn, a take w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawieraj danych osobowych ani informacji poufnych. Uytkownik serwisu moe w kadej chwili przejrze i usun   pliki Cookies zapisane na swoim urzdzeniu kocowym w sposób  wskazany przez producenta swojej przegldarki internetowej.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez uytkownika.

7. dane podane w formularzu s przetwarzane w celu wynikajcym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsugi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostan sprzedane ani udostpnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysuguje wgld osobie fizycznej, która je tam umiecia. Osoba ta ma równie praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatnoci serwisu, na które moe wpyn rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach bdziemy informowa w sposób widoczny i zrozumiay.

11. W Serwisie mog pojawia si linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe dziaaj niezalenie od Serwisu i nie s w aden sposób nadzorowane przez serwis www.obrobkiblacharskie.com oraz www.profilebalkonowe.pl. Strony te mog posiada wasne polityki dotyczce prywatnoci oraz regulaminy, z którymi zalecamy si zapozna.

W razie wtpliwoci co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatnoci jestemy do dyspozycji - nasze dane znale mona w zakadce - KONTAKT.

 


Kontynuuj
Produkty: 0  szt.
Do zapaty: 0.00z
Aktualnoci
Projekt i wykonanie: JELLINEK studio